Ve všem tom shonu posledních týdnů jsme opomněli zveřejnit naši koaliční smlouvu pro Brno-střed. Zde jsou tedy naše priority a plány pro brněnskou největší městskou část na následující čtyři roky. Celá smlouva je ke stažení zde (v PDF).

Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 – 2018
Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny Žít Brno pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed
a
Hnutí ANO 2011 (dále jen „ANO“) zastoupené Ing. Martinem Schwabem, lídrem kandidátní listiny ANO pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed a Marií Škárkovou, předsedkyní oblastní organizace ANO Brno-střed
a
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (dále jen „KDU-ČSL“), zastoupená JUDr. Michaelou Dumbrovskou, lídryní kandidátní listiny KDU-ČSL pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed a Bc. Ing. Miroslavem Dvořákem, CSc., předsedou místní organizace KDU-ČSL Brno-střed
a
Strana zelených (dále jen „SZ“), zastoupená Mgr. Martinem Anderem, Ph.D., lídrem kandidátní listiny SZ pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed a Mgr. Davidem Oplatkem, předsedou základní organizace SZ Brno-střed, se dohodli, že spolu uzavřou koaliční smlouvu (dále jen „smlouva“) na období 2014 – 2018.

 

PREAMBULE
Žít Brno, ANO, KDU-ČSL a SZ se na základě voleb do Zastupitelstva městské části Brno-střed (dále jen „ZMČ BS“) uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014 dohodli na spolupráci výše uvedených stran a hnutí. Na základě mandátů od občanů hodlají převzít plnou zodpovědnost
za efektivní fungování městské samosprávy s cílem zajistit rozvoj městské části Brno-střed
v období 2014 – 2018 a spolupracovat v Zastupitelstvu městské části Brno-střed v koalici
Změna Brna-střed 2014 – 2018.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Koaliční smlouva upravuje programové priority koalice, principy složení a obsazení Rady
městské části Brno-střed (dále jen „RMČ BS“) a dalších orgánů a principy vzájemné
spolupráce smluvních stran.

PROGRAMOVÉ PRIORITY
Smluvní strany se dohodly v klíčových oblastech kompetencí městské části Brno-střed
na konkrétních programových věcných prioritách koaliční spolupráce.

1. Otevřená radnice
Zvýšíme transparentnost práce radnice. Budeme zveřejňovat smlouvy podle návrhu zákona
o registru smluv vytvořeného Rekonstrukcí státu. Zpřístupníme informace podléhající
zákonné povinnosti zveřejnění tak, aby byly dostupné široké veřejnosti i odborníkům
ke strojovému zpracování.
Naším cílem je zjednodušit a zpřehlednit pro občany všechny úřední postupy. Zprovozníme
nízkoprahové informační a servisní centrum. Jeho pracovníci budou nápomocni občanům
ve všech činnostech. Budou schopni je propojit s příslušnými odbornými pracovníky Úřadu
městské části nebo představiteli samosprávy. Zrevidujeme úřední hodiny tak, aby lépe
vyhovovaly potřebám občanů. Zprovozníme elektronický help desk (podněty, připomínky,
stížnosti, dotazy) s garantovanou dobou odpovědi.
Zavedeme jmenovité hlasování v RMČ BS i jejích komisích a výborech zastupitelstva. Budeme
zveřejňovat videozáznam z jednání ZMČ BS na internetu. Zavedeme “rozklikávací” rozpočet
městské části napojený na související dokumenty (smlouvy, faktury apod.).
Zavedeme transparentní systém zadávání a realizace veřejných zakázek a výběrových řízení.
Budeme využívat veřejné elektronické aukce. Provedeme protikorupční audit úřadu městské
části a jeho doporučení zapracujeme do pravidel řízení úřadu.
V maximální míře umožníme zapojení veřejnosti do projednávání strategických dokumentů
a projektů městské části. Zajistíme bezplatný elektronický podpis pro obyvatele městské části,
aby se snadněji mohli zapojovat do rozhodování. Zpravodaj městské části bude respektovat
doporučení vzešlá z projektu Radniční listy bez cenzury.
Na úřadu městské části zlepšíme pracovní klima jak ve vztahu samosprávy k úředníkům,
tak i ve vztahu úředníků k veřejnosti.

2. Rozpočet, investice a hospodaření s obecním majetkem
Udržíme vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Zavedeme rychlou a důslednou správu
pohledávek.
K přípravě investičních i jiných projektů aktivně přizveme veřejnost tak, aby měli příležitost
vyjádřit se hlavně lidé, kterých se plánované kroky přímo dotýkají.
Na základě podrobného zhodnocení stavu budov ve správě městské části (především škol,
školek, budov úřadu apod.) připravíme konkrétní plán jejich energetických renovací, které
zajistí nižší spotřebu energie a tím i nižší provozní náklady hrazené z rozpočtu obce.
Zpracujeme strategický plán rozvoje městské části a zajistíme včasnou přípravu projektů
financovatelných z evropských fondů. Budeme usilovat o zajištění vícezdrojového financování
takových projektů, včetně spolupráce veřejného sektoru s privátním.
Formou transparentních grantových řízení budeme podporovat místní kulturní, sportovní
i zájmové občanské aktivity.

3. Bydlení a správa bytových domů
Vytvoříme strategii bydlení v obecních bytech, která bude obsahovat koncepci modernizace
bytového fondu, posouzení ekonomické udržitelnosti a stanovení nájemného se zohledněním
kvality bydlení a lokality. Budeme řádně spravovat a udržovat bytový fond. Zavedeme pečlivou
kontrolu provedených a předávaných prací jednotlivými dodavateli, co do jejich rozsahu
i kvality. Pronajímání obecních bytů bude probíhat na základě transparentních pravidel.

4. Veřejná prostranství a územní rozvoj
Podpoříme zkvalitnění veřejných prostranství. Žádný kout nesmí zůstat zapomenutý. Budeme
odstraňovat zbytečné překážky a bariéry, které brání v pohybu, zvláště pak nevidomým,
hendikepovaným či rodičům s kočárky. Nejlepší řešení pro oživení veřejných prostranství,
včetně nábřeží řek, budeme hledat pomocí veřejných architektonických soutěží (u menších
projektů vyzvanou soutěží).
Budeme se snažit, aby parky, dětská hřiště, rekreační a sportovní plochy byly snadno pěšky
dostupné všem obyvatelům městské části. Na těchto místech budeme postupně dobudovávat
sociální zázemí pro návštěvníky.
Zlepšíme úklid veřejných prostranství a péči o zeleň. Zrevidujeme smlouvy s externími
úklidovými firmami, zajistíme důslednou kontrolu kvality úklidu. Nastavíme pravidla tak,
aby při úklidu nedocházelo k ohrožování zdraví. Zavedeme transparentní a férový systém
obsazování míst na tržištích. Budeme podporovat prodejce a trhy s místními či charitativními
produkty. Rozšíříme trhy na další vhodná místa v centru města. Zjednodušíme
a zprůhledníme proces povolování restauračních a kavárenských zahrádek na ulicích. Budeme
pracovat na rozšíření wifi připojení zdarma na další veřejná prostranství v centru města.
Provedeme inventuru nevyužitých ploch na území městské části a vyhodnotíme, které
lze zastavět domy, které proměnit ve smysluplný veřejný prostor a které “vrátit” krajině.
Ve spolupráci s vedením města Brna zrevidujeme navrhovanou podobu Jižního centra s cílem
zajistit, aby zde vznikla čtvrť v souladu se soudobými trendy udržitelného rozvoje měst.
Plochy, u nichž nelze očekávat stavební využití v brzké době, budeme chtít dočasně využít
ve prospěch volnočasových aktivit Brňanů. Budeme podporovat nové využití brownfieldů
s cílem nalezení nového využití těchto ploch a staveb oproti výstavbě na „zelené louce“.
Budeme zlepšovat dostupnost kontejnerů na tříděný odpad. Budeme řešit úpravy
kontejnerových stání tak, aby se staly přirozenou součástí veřejného prostoru. Budeme
rozšiřovat počet míst, kde jsou kontejnery na tříděný odpad přímo v domě.

5. Doprava
Nechceme přizpůsobovat město dopravě, ale dopravu městu. Budeme usilovat o snížení
zatížení centra Brna automobilovou dopravou. Podpoříme rozvoj MHD, včetně posilování
kapacity spojů a zvyšování komfortu nabízených služeb. Podpoříme využívání cyklodopravy
(samostatné cyklopruhy, zprůjezdnění centra, systémy bezpečného parkování, nastartování
bikesharingu apod.). Budeme dbát na potřeby pěších (bezbariérové úpravy, bezpečné
přechody pro chodce apod.).
Po podrobné veřejné diskusi budeme postupně zavádět rezidenční parkovací zóny ve všech
oblastech Brna-střed. Postupně s výstavbou parkovacích domů v centru budeme rušit
odpovídající počet míst na chodnících a ulicích v jejich okolí.

6. Školství
S předstihem budeme vytvářet potřebná nová místa v mateřských školkách a podpoříme také
vznik dětských skupin a dalších forem péče o dítě. Vyjednáme podmínky efektivního zapojení
městské části Brno-střed do celoměstského systému zápisu do MŠ.
Připravíme základní školy na nápor silných ročníků, aby se vyšší počty školáků negativně
neodrazily na kvalitě výuky. Základní školy budou poskytovat kvalitní vzdělání všem žákům,
včetně těch, kteří do nich vstupují se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Podpoříme
zapojování škol z naší městské části do brněnské sítě otevřených škol.
Zvýšíme kvalitu stravování ve školách a školkách. Podpoříme cenovou dostupnost obědů.
Podpoříme nabídku cenově dostupných zdravých svačin. V jídelníčku posílíme zastoupení
potravin z jižní Moravy. Omezíme dostupnost automatů na sladkosti a nevyhovující nápoje
ve školách.
Posílíme zapojení rodičů do chodu škol a školek. Zřídíme rodičovské rady také ve školkách.
Budeme usilovat, aby sportoviště u škol byla v odpoledních a večerních hodinách otevřena
veřejnosti.

7. Kultura a sport
Navýšíme prostředky na podporu živé kultury, spolkové činnosti a komunitního soužití,
včetně malých akcí sousedského charakteru. Podporu budeme přidělovat transparentně
formou grantů. Nabídneme plochy pro volný výlep plakátů na místní akce zdarma. Umělcům
zpřístupníme nevyužité nebytové prostory.
Rozvineme kulturní život v celém centru města, včetně odstranění zbytečných byrokratických
překážek pro oživování veřejného prostoru profesionálním i amatérským „pouličním“
uměním. Budeme podporovat osvětu v oblasti historie městské části. Budeme hledat nové
způsoby, jak vazby k místu posílit.
Budeme usilovat o stabilizaci systému podpory sportu na úrovni městské části. Budeme
podporovat všestranné pohybové aktivity, se zaměřením především na děti a mládež.

8. Sociální politika a aktivity zaměřené na rozvoj komunity
Budeme přispívat na volnočasové programy pro seniory a podporovat projekty aktivního
stárnutí. Budeme zapojovat seniory do života obce například nabídkami dobrovolnické
výpomoci. Budeme pomáhat při řešení bytové situace seniorů. Budeme zlepšovat nabídku
služeb sociální péče pro seniory v jejich vlastním prostředí. Budeme se snažit zajistit dostatek
kapacit pro méně soběstačné seniory v adekvátním bydlení se sociální péčí.
Využijeme možností obce podpořit zaměstnávání lidí, kteří mají obtíže s uplatněním na
otevřeném trhu práce. Zlepšíme prevenci sociálně-patologických jevů. Připravíme systém
práce s rodinou ve spolupráci se školami a školskými zařízeními, neziskovými organizacemi,
probační a mediační službou, státní a městskou policií. Podpoříme projekty prevence ztráty
bydlení.
Budeme trvat na zákazu hazardu na území městské části a budeme hledat účinné prostředky
regulace v případech nových forem hazardních her.
Budeme podporovat spolkový život, občanské kluby, Kluby seniorů, Mateřská centra atd.

9. Bezpečnost
Ve spolupráci s primátorem města Brna změníme přístup a priority městské policie tak,
aby byl posílen komunitní charakter její práce. Zapojíme strážníky do kontroly udržování
pořádku i kvality úklidu v určené lokalitě.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A KOMPETENCE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED
Účastníci se dohodli, že volby do funkcí ve vedení městské části i výborů ZMČ BS proběhnou
veřejně.

Smluvní strany koalice navrhují do následujících funkcí tyto osoby:
RMČ BS
Uvolněný starosta s gescí odboru majetkového – Martin Landa
Uvolněná první místostarostka s gescemi bydlení, školství, občanské záležitosti a matrika – Michaela Dumbrovská
Uvolněný druhý místostarosta s gescí odboru investičního a správy bytových domů – Jiří Švachula
Uvolněná třetí místostarostka s gescemi odboru obchodu, dopravy a služeb
a odboru pro životní prostředí – Jasna Flamiková
Neuvolněný čtvrtý místostarosta s gescí odboru ekonomického – Martin Schwab
Uvolněný radní s gescemi odboru legislativně-právního a odboru informatiky – Svatopluk Bartík
Uvolněný radní s gescí pro kulturu, sport a turismus – Petr Kalousek
Neuvolněný radní s gescí odboru sociálního a zdravotního a pro národnostní menšiny – David Oplatek
Uvolněný radní s gescí odboru výstavby a územního rozvoje – Petr Bořecký
Neuvolněný radní – Matěj Hollan
Neuvolněný radní – Pavel Dvořák

Výbory ZMČ BS
Kontrolní výbor bude mít 9 členů, přičemž 5 z nich bude z řad opozičních zastupitelů. Funkce
předsedy kontrolního výboru připadne opozici.
Finanční výbor bude mít 11 členů. Po dvou členech nominuje Žít Brno, ANO, KDU-ČSL a SZ,
opozice bude mít 3 zástupce. Uvolněnou funkci předsedy finančního výboru s právem účasti
na zasedání RMČ BS nominuje KDU-ČSL.

Komise RMČ BS
Každý klub ZMČ BS má právo jmenovat maximálně jednoho člena a RMČ BS schválí
maximálně 3 odborníky pro každou komisi. Pokud některý klub nevyužije práva jmenování
člena komise, může být tato komise doplněna o dalšího člena z řad odborné veřejnosti.

Komise bytová: předseda Žít Brno, místopředseda ANO
Komise dislokační: předseda Žít Brno, místopředseda ANO
Komise pro školství: předseda ANO, místopředseda SZ
Komise mládeže, kultury a sportu: předseda ANO, místopředseda Žít Brno
Komise majetková: předseda ANO, místopředseda KDU-ČSL
Komise výstavby a územního rozvoje: předseda SZ, místopředseda Žít Brno
Komise dopravy a služeb: předseda ANO, místopředseda Žít Brno
Komise životního prostředí: předseda KDU-ČSL, místopředseda ANO
Komise sociální, zdravotní a obč. záležitosti: předseda SZ, místopředseda KDU-ČSL
Komise pro organizační a legislativní: předseda Žít Brno, místopředseda KDU-ČSL
Komise pro správu bytových domů: předseda Žít Brno, místopředseda ANO
Komise pro strategické plánování a IPRM: předseda KDU-ČSL, místopředseda SZ
Účastníci se dohodli, že pro neuvolněného radního s gescí odboru sociálního a zdravotního a pro národnostní menšiny bude schválena pravidelná měsíční odměna na úrovni ½ měsíční
odměny uvolněného radního a pro neuvolněného předsedu Komise strategického plánování
a IPRM bude schválena pravidelná měsíční odměna na úrovni ½ měsíční odměny uvolněného
zastupitele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tato smlouva je závazná pro všechny její účastníky. Ti se zavazují, že nebudou v ZMČ BS
navrhovat žádnou zásadní programovou, organizační, personální anebo jí na roveň
postavenou záležitost bez předchozího projednání v RMČ BS. Účastníci se zvláště zavazují,
že nenavrhnou v ZMČ BS a nepodpoří případný návrh na odvolání starosty, místostarostů,
členů RMČ BS a předsedy finančního výboru bez předchozí dohody účastníků této smlouvy.
Ke sporu dojde tehdy, jestliže alespoň jedna strana této smlouvy oznámí dalším smluvním
stranám, že se domnívají, že došlo k porušení koaliční smlouvy, a to buď porušením
programového prohlášení nebo jiným způsobem.
Spory budou řešeny dohodovacím řízením, kterého se bude účastnit předseda politického
klubu a pověřený zástupce dané politické strany či hnutí. Účastník smlouvy má právo
ji vypovědět, pokud nedojde ke konsensu v dohodovacím řízení ve věci zásadních
programových nebo personálních záležitostí.
Případné personální změny v řadách členů ZMČ BS zvolených za strany smlouvy nemají vliv
na platnost této smlouvy.
Všechny změny, doplňky nebo zrušení této dohody musí mít písemnou formu.
Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které byly na důkaz souhlasu
s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci koaličních politických stran a hnutí a všemi
jejich zvolenými zastupiteli.

V Brně dne 12. listopadu 2014

 

Žít Brno · ·