Zastupitelé města Brna schválili v úterý 23. června 2015 memorandum, které definuje podmínky tříleté spolupráce města s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Ta se zaměří především na oblasti bydlení, vzdělávání a zaměstnanosti a umožní městu koordinovaně čerpat prostředky ze tří dotačních programů evropských fondů. Ve městě by díky tomu měl být zaveden funkční systém sociálního bydlení, který bude představovat alternativu předraženým ubytovnám. Vznikne také řada nových pracovních míst.

„Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování přinese městu Brnu možnost široké diskuze se všemi zainteresovanými subjekty (politická reprezentace, státní instituce a neziskový sektor). Tato diskuze by měla vyústit v konkrétní opatření v oblasti bydlení, vzdělávání, sociální práce a zaměstnanosti. Takto definované opatření by mělo konkrétně zlepšovat situaci, např. v oblasti bydlení a řešit otázku tzv. sociálního bydlení, problematiku bezdomovectví a další,“ uvedl náměstek primátora Matěj Hollan.

„Možnost spolupodílet se na politikách sociálního začleňování v tak velkém městě, jakým je Brno, je pro Agenturu velkým závazkem. Věříme, že se v budoucích třech letech podaří dobře koordinovat aktivity všech samosprávných, státních i nestátních institucí, které v této oblasti působí a zajistit dostatečné množství financí na projekty vytvořené v rámci lokálního partnerství, “ popisuje svá očekávání ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Kromě uvedených oblastí se spolupráce zaměří i na prevenci a bezpečnost obyvatel či na problematiku kvality zdraví. Aktivity navržené v plánu se zaměří především na děti, mládež a rodiny.

Během tříleté spolupráce Agentura pomůže koordinovat činnost místních subjektů (zástupci města i kraje, odborů městského úřadu, úřadu práce, policie, škol, neziskových organizací). Ti pod vedením Agentury již sestavují Strategický plán sociálního začleňování města Brna, který by měl být dokončený na podzim tohoto roku.

Na tento plán, který bude opět předložen ke schválení zastupitelům, naváže příprava konkrétních projektů, které budou hrazeny převážně z dotačních titulů ze tří hlavních operačních programů Evropské unie (Operační program Zaměstnanost, Operační program Věda, výzkum a vzdělávání a Integrovaný regionální operační program).

Postup prací na strategickém plánu je možné sledovat na webovém portálu www.socialnipece.brno.cz .

Brno je jedním z 10 měst, se kterými Agentura od začátku dubna tohoto roku obnovila spolupráci, celkem nyní spolupracuje s 36 lokalitami v České republice.

 

Žít Brno · · Štítky: ,