Žít Brno převzalo řízení odboru dopravy v červnu roku 2016. Do textu koaliční smlouvy (kurzívou) vpisujeme, co všechno se díky našemu působení dalo do pohybu.

„Doprava

Oblasti rozvoje města a dopravy budou aktivně spolupracovat tak, aby společně dosahovaly následujících cílů: nepřizpůsobovat město dopravě, ale dopravu městu, a budovat takové město, které nebude nutit své obyvatele ke zbytečné mobilitě.“

V oblasti koncepce dopravy byly zadány následující studie a prověření:

 • studie na prověření zjednosměrnění Veveří (vyšlo to z požadavku porady vedení a požadavku MČ Brno-střed řešit ulici Veveří jako reprezentativní ulici; prokázalo se, že zjednosměrnění není vhodné), následně byla zadána a zpracována studie na Veveří s krátkou pěší zónou jako nový podklad pro dokumentaci pro územní rozhodnutí,
 • aktualizace studie dolní Údolní jako podklad pro projektovou dokumentaci,
 • zadání studie na umístění zastávek MHD na ul. Úvoz s provazbou na ul. Údolní,
 • práce na projektu křižovatka Matlachova/Krejčího (jedná se o křižovatka ve Slatině, kde dochází k zácpám a situaci je třeba řešit semafory, po projednání se zástupci MČ a městem Šlapanice byla zařazena tato křižovatka do projektu telematiky),
 • zadání a dokončení studie „levé odbočení na Poříčí“ s cílem prověřit možnost individuální automobilové dopravě odbočit přímo na VMO bez nutnosti závleku přes Mendlovo náměstí,
 • studie na Mendlovo náměstí (v současné době projednávána)
 • studie „Podjezd Roviny“ (dílčí část řešení obchvatu Chrlic, v současné době bude investiční záměr schvalován RMB a projekt bude předán na OI)
 • přeřešení původních návrhů studie křižovatky u UNI-Hobby (původní prověření řešení křižovatky mělo negativní vyjádření krajského úřadu pro nefinancovatelnost, bylo třeba zadat přepracování řešení tak, aby byla křižovatka funkční a současně realizovatelná)
 • řešení projektu rekonstrukce ul. Lesnická (bilaterální jednání s BVK a následně se všemi dotčenými subjekty s cílem splnit požadavky městské části Brno-sever a dalších subjektů, nicméně obtíže s tímto projektem trvají a jsou nyní v dořešení pod OI, který má stavbu realizovat)
 • organizování velkých koordinačních schůzek za účelem nastavení lepší komunikace mezi firmami (OI, BKOM, BVK, DPMB, TS, TB, KORDIS, SŽDC, kraj) a městem a s cílem lepšího řešení koordinace staveb a nastavení rozpočet města tak, abychom dokázali smysluplně opravovat více komunikací bez přílišných negativních dopadů na dopravu
 • zadání studie Křenová II. (v koordinaci se stavbou DPMB, v současné době v rozpracování)
 • zadání studie Vídeňská (ve spolupráci s BVK a KAM)
 • předání podkladů Odboru investičnímu k Podjezdu Hladíkova a CS Černovice – Kaštanová + přejezd Kaštanová (opakované kroky k tomu, aby Odbor investiční zadal vyhotovení projektové dokumentace na předaný projekt Podjezd Hladíkova; v současně době OI zpracovává PD)
 • zadání studie na rekonstrukci Merhautovy, vč. řešení parkování (hotová, s respektem zachování parkování v této ulici)
 • zadání studie na nové trasování obchvatu Maloměřice, Obřany (studie je hotová, řeší se připomínky občanů)
 • zadání studie na řešení přednádražního prostoru v Králově Poli v návaznosti na umístění P+R, pošty aj. (studie odevzdána, ale v současné době ještě, z důvodu pošty k dořešení)
 • zadána studie na Veveří II. (jedná se o oblast navazující na Veveří I. směrem do Žabovřesk, vč. oblasti a zastávek SONO)
 • koordinace rekonstrukce ÚAN Zvonařky s konáním města (aktuálně probíhá)
 • zadána dopravní studie Dubové (Jundrov, nyní před odevzdáním)
 • před vypsáním studie Jihlavská (Západní brána, bude vypsáno v dohledné době několika dní, cílem je vyřešit dopravní napojení na strategické projekty města Brna, mj. na P+R)

 

„Budeme pokračovat v přípravě Plánu udržitelné městské mobility.“

 • práce na SUMP, podpora zapojení veřejnosti pomocí akcí Dne nápadů, Laboratoře nápadů, konání veřejných projednání, komunikace projektu (v současné době hotová SEA, půjde v dohledné době na RMB atd.)

„Parkování

Budeme pokračovat na tvorbě managementu parkování, který bude obsahovat mj. i síť záchytných parkovišť a parkovacích domů s inteligentním navigačním systémem a s funkční návazností na Městskou hromadnou dopravu (dále jen „MHD“). Zavedeme systém Park&Ride Park&Go a Kiss&Ride. Dokončíme nový systém parkování v centrální část SMB s cílem zklidnění dopravy v historické části města Brna. Plynulost silničního provozu podpoříme dalším rozvojem moderních telematických systémů řízení dopravy, zejména v místech křížení radiálních hlavních komunikací s VMO a tangenciálními komunikacemi. Ve spolupráci s městskými částmi vyhodnotíme a podle potřeby zavedeme systém rezidenčního parkování. Vytvoříme efektivní systém podpory carsharingu a elektromobility. Budeme hledat funkční zapojení taxi služeb do dopravního systému města. Podpoříme rozvoj aplikací pomáhající občanům usnadnit přístup k informacím o blokovém čištění, počtu a obsazenosti parkovacích míst. Ve spolupráci s MČ budeme řešit parkování na sídlištích.“

 • Rezidentní parkování viz samostatný dokument
 • zadán a postupně realizován projekt Bezpečné cesty do škol (spolupráce s OŠMT, jedná se o řešení přechodů a parkování u MŠ a ZŠ v jednotlivých městských částech, po postupném vyhotovení projektových dokumentací OD povoluje část záměrů stanovením dopravního značení, část projektů musí projít investičním procesem)
 • zvládnutí složité problematiky kolem Uberu tak, že se Brnu vyhnuly alespoň doposud jakékoliv demonstrace taxikářů, účast na několika jednání i na vládní úrovni,
 • opakovaná jednání se společností Waze vedoucí k lepšímu servisu pro řidiče (poskytování dat, řešení instalace tzv. majáků v tunelech zajišťujících připojení)
 • zavádění carsharingu (aktuálně dobíhají „soutěže“ na firmy, které splňují přísná kritéria pro provoz carsharingu a budou jim vydávána parkovací oprávnění)

 

„MHD

Budeme rozvíjet síť tramvajových a trolejbusových tratí jako součásti Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“). Zavedeme EOC – Elektronické odbavování cestujících ve spolupráci s JMK. Zatraktivníme veřejnou dopravu s cílem zvýšit její konkurenceschopnost vůči automobilové dopravě. Budeme posilovat preferenci vozů MHD na křižovatkách i vyhrazováním samostatných jízdních pruhů. Podpoříme zlepšení image veřejné dopravy. Zavedeme pilotní linku tzv. Metrobusů – expresních autobusových spojů, využívajících nadřazenou silniční síť. S účinností od 1. 1. 2017 bude sníženo roční jízdné pro brněnské daňové poplatníky nejméně o 30 %, tj. na maximálně 3.325 Kč. Případné další slevy se budou řešit jako motivační nástroje pro zvýšení atraktivity MHD. Děti do 10 let budou mít jízdné zdarma. Doplníme spoje tam, kde je třeba. 5 Zvýšíme podíl nízkopodlažních vozů MHD na 80 %.“

 • zavedení metrobusu E56 – Kampus Bohunice – Kr. Pole nádraží – Technologický park (od 12/2016)
 • plán přeprav MHD 2018 (oslovení všech městských částí, plus podněty občanů a dalších subjektů vč. DPMB a KORDIS JMK), změny zavedeny 10. 12. 2017
 • práce na IZ zastávky SONO, vyvolávání jednání k zastávkám Králova, Tábor, Rybkova tak, aby šlo pokud možno vše v souladu s MČ a dopravními požadavky
 • iniciace posunu zastávek na Štefánikově (nově zastávka Kartouzská)
 • nechali jsme zadat studii na zastávky na ul. Úvoz (ve vztahu ke studii Údolní)
 • zadání studie na Kr.Pole nádraží – přednádražní prostor (v návaznosti na P+R)
 • řešení výkupu pozemků ve vozovnách Slatina a Komín
 • podnět DPMB k řešení hlášení v cizím jazyce
 • práce na efektivizaci údržby a oprav vozového parku DPMB

„Cyklodoprava

Jízdu na kole považujeme za rovnoprávný způsob dopravy po městě, ne jen za rekreační aktivitu. Budeme pokračovat v budování bezpečného a funkčního systému cyklodopravy na základě již existujícího Generelu cyklistické dopravy, včetně možnosti průjezdu centrem města tak, aby pomohl uvolnit část přetížených kapacit individuální automobilovou dopravou a MHD. Začneme budovat spojité cyklistické trasy, zaměříme se také na komplikované a nebezpečné křižovatky. Urychleně začneme budovat chybějící infrastrukturu pro bezpečné, komfortní a kapacitní parkování kol. Podpoříme rozvoj bike-sharingu a funkčně jej propojíme se zbytkem dopravního systému města.“

 • oprášení skupiny pro cyklodopravu (co 14 dní zasedá technická cykloskupina – pouze odborníci přímo nad výkresy (vč. účasti PČR), co měsíc koncepční, která doporučuje technické CS věci k řešení, a to včetně projednávání požadavků městských částí a dalších subjektů, jako jsou soukromé firmy vznášející své požadavky na město jako zaměstnavatelé)
 • cyklostezka Brno – Kuřim (odblokování studie schůzkou se starostou jedné z dotčených obcí), dle dohody projekt předán kraji
 • studie cyklostezka Hlinky (dopracování podkladu pro předání projektantovi BVK, který bude řešit DÚR na vodovod)
 • školení k novým TP cykloopatřením (uspořádání školení pro zaměstnance BKOMu, OD MMB, cyklokoordinátory v rámci kraje, MěP, PČR, projektanty a neziskovky)
 • řešení projektu cyklostezky Lesná – Soběšice
 • příprava zpracování IZ cyklostezka Tuřany – Dvorska (souhlas ke zpracování IZ, nyní v projednávání investiční záměr)
 • jednání k požadavkům na napojení cyklostezek Šlapanicko (studie nyní před zadáním)
 • zadána studie na CS Leskava (odevzdána, v plánu představení)
 • umisťování cyklostojanů: 1. větší realizace v roce 2017, v současné době jsou zpracovávány projektové dokumentace k dalším desítkám lokalit (řešeno BKOMem)
 • řešení projektu Bikesharing (materiál nachystán do porady vedení)
 • realizace navržených cykloopatření

 

„Pěší doprava

K chůzi hodláme přistupovat jako k plnohodnotnému způsobu pohybu po městě. Zrevidujeme Generel pěší dopravy v Brně a začneme jej převádět do praxe s cílem kompletní, bezpečné a komfortní pěší prostupnosti celého území Brna. Kromě technické prostupnosti budeme dbát také na atraktivitu a kulturní úroveň pěších tras. Budeme dbát na dobrou prostupnost města i pro hendikepované (nevidomí, vozíčkáři ap.), včetně bezbariérové přístupnosti všech úřadů.“

 • zřízení Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno – dopravní stavby: platforma pro setkávání zástupců odborů magistrátu, městských organizací, správců, odborníků (specialisté pro řešení prostředí lidí s pohybovým/sluchovým/zrakovým omezením, sociální geografie, …), neziskovek, podněty od občanů
 • zřízení pracovní skupiny pro pěší dopravu (skupina zřízená RMB pod OD složená ze zástupců OD, KAM a dalších odborníků), řeší koncepční záležitosti v pěší dopravě
 • koordinace aktivit v oblasti přístupnosti: kontrola technických řešení, vzdělávání, spolupráce všech aktérů včetně uživatelů
 • nástupiště tramvají Nádražní ul.: připomínky k realizovanému bezpečnému řešení
 • bezpečné řešení vedení cyklostezky Hlinky odděleně od pěší (stále v řešení)
 • Novobranská/Orlí: technické dořešení místa pro přecházení
 • přechody Benešova a Bělohorská: konzultace návrhu řešení
 • pěší zóna: úprava osazení dopravního značení (překážky v průchodu podél vodící linie)
 • Nádražní ul.: dořešení stojanů pro kola, správné technické řešení umělé vodící linie
 • bariéry ve veřejném prostoru pro MČ Brno-střed: místní šetření, písemný výstup s fotodokumentací
 • návrh osazení akustického majáčku na autobus nástupištích u Grandu
 • zadání investičního záměru na chodník a cyklisty Mokrá Hora – Jehnice (zejm. pro děti docházející do školy v Jehnicích)

 

„Železniční uzel Brno

Naším cílem je funkční systém železniční dopravy s moderním nádražím. Budeme dbát na to, aby projekt přestavby železničního uzlu získal maximální finanční podporu z evropských fondů i veřejných rozpočtů, a to bez zbytečných odkladů. Zpřístupníme veřejnosti veškeré informace o projektu. Povedeme seriózní odbornou diskuzi za účasti veřejnosti. Realizovaná bude taková varianta, která bude vycházet z aktuálně zpracovávané studie proveditelnosti zohledňující dopravní návaznosti, minimalizující finanční dopady na rozpočet města a která bude mít podporu brněnské veřejnosti. Do 3 měsíců od předání konečných závěrů studie proveditelnosti příjme samospráva města Brna stanovisko na ZMB, a to na základě výsledků studie proveditelnosti a případného stanoviska Evropské investiční banky (jednotka JASPERS). Upravíme přednádražní prostor tak, aby se stal komfortním přestupním uzlem bez zbytečných bariér a důstojnou branou do města.“

 • opakovaná jednání s KORDISem ohledně podpory v zavedení ranních vlaků do Vídně,
 • jednání k organizaci VD během výluk železnice v roce 2017,
 • zajištění alespoň nějakého servisu pro cestující na Rosickém nádraží během výluky v roce 2017 (i přes naše upozorňování se SŽDC k tomuto problému zavčas nepostavili)
 • servis pro cestující během výluk železnice v roce 2018, BKOM nyní zpracovává studii na další řešení přednádražního prostoru Rosického nádraží
 • rekonstrukce přednádraží (jednání s Drážním úřadem, opakovaná jednání pracovních skupin)
 • návrh na zklidnění přednádražního prostoru (aktuálně v procesu)
 • spolupráce s Krajem na prosazování SJKD
 • jednání na SŽDC s cílem zřízení dočasné zastávky v Maloměřicích (zadává SŽDC, průběžné reporty)
 • studie na levnější zapojení VRT do varianty B
 • modely křižovatky Koliště/Křenová po modernizaci ŽUB
 • spolupráce s MU na projektu VRT, Brno jako komunální lídr tohoto tématu

 

„Zlepšíme činnost a rychlost řízení odboru dopravy především v oblasti umísťování dopravního značení a spolupráce s městskými částmi.“

 • na správní činnosti byl vybrán nový vedoucí oddělení; Ing. Kaucký, jenž byl odejit z vedení OI, který svou funkci na OD zvládá velmi dobře a podařilo za tento rok odbourat obrovské množství restů. Aktuálně je stav dle popisu pana Kauckého ke dnešnímu dni následující:

 

Stav řešení podnětů a žádostí v odd. místní a přech. úpravy provozu na PK k 1.12.2017

Podněty evidované v roce 2017 :

/včetně podnětů z r. 2016 zařazených do procesu stanovení/           celkem           vyřízeno      v řešení

přijatá pošta oddělení místní a přechodné úpravy provozu na PK:      6716

z toho spisy pouze k založení /kopie rozhodnutí jiných úřadů/             1909                  2091(založeno)          

přechodné dopravní značení                                                                        1354                  1271          83

trvalé dopravní značení /stížnosti, stanovení dopr. značení/                  810                    419          121

Pozn.: Rozdíl mezi podněty přijatými a podněty vyřízenými nebo v řešení /270 podnětů/ nastal v období 1 – 9 2017, kdy na místní úpravu byl na OD MMB pouze 1 pracovník – viz komentář v závěru. V současnosti se tyto spisy začínají řešit a předpoklad zahájení procesu stanovení všech jsou 2 měsíce.

vyhrazená parkovací stání                                                                              782                    739           43  

výjimky vjezdu, nadrozměrné náklady                                                       1861                   1476         385                 

 

Personální obsazení:          od začátku roku                       v průběhu roku                                 nyní

přechodné DZ                                    1                                       + 1 /od 1.7.2017/                               2     

trvalé DZ                                             1                                       +  2   /od 15.9.2017/                          3 

vyhr. park. stání                                 1                                                       1                                            1

 výjimky vjezdu, nadr. náklady        2                                                        2                                            2

 

Závěr:

V oblastech přechodné úpravy DZ, vyhr. park. stání a výjimek vjezdu a pov. nadrozm. nákl. se průběžně vyřizují všechny požadavky. V oblasti trvalého dopravního značení je situace komplikovaná tím, že v létě přišlo cca 2x více požadavků, než v minulých letech. Např. projekt „bezpečné cesty do škol“ obnáší 52 stanovení, to znamená vytížení 1 pracovníka na celý měsíc a to se jenom zahájí řízení, které pro každé jednotlivé stanovení trvá 2,5 měsíce /lhůty ze zákona/. Ale další úkony v průběhu této doby již nejsou tak časově náročné, pokud nejsou podané námitky. Jen na stanovení DZ v přednádražním prostoru přišlo dosud 63 námitek, jejichž vypořádání zabere cca 1 týden. Noví pracovníci v této oblasti jsou schopni výkonu činnosti teprve od 1.10.2017.

V uvedených řešených požadavcích je cca 1/3 žádostí MČ z minulých let. S MČ řešíme aktualizace jejich požadavků a stanovení priorit s ohledem na požadavky bezpečnosti sil. provozu. Vzhledem k tomu, že příliv nových podnětů je přes zimu minimální, lze předpokládat, že v tomto období zahájíme projekční přípravu a proces stanovení u většiny evidovaných požadavků MČ a veřejnosti.   

 

Činnosti probíhají v koordinaci se všemi zainteresovanými subjekty. Věnujeme se také podnětům zvenčí a podporujeme tvůrčí aktivity a nápady, se kterými přichází zaměstnanci Odboru dopravy.

Žít Brno · ·