Vlastně každý den je v rámci města Brna potřeba někde něco rozkopat, ať už plánovaně, nebo neplánovaně při havárii. Potřebu rozkopání vozovky, chodníku, travnatého pásu mají různí lidé a právnické osoby; mohou to být fyzické osoby vlastnící dům či bytovou jednotku, soukromé firmy, městské firmy, nebo přímo město. Ať už jde například o domovní přípojku vody nebo kanalizace, potřeba opravy kanálu ve vozovce, potřeba opravy propadlých dlažeb na chodníku, prasklý vodovod nebo kanál po zimě, kdy vše bylo zamrzlé a roztává a trubky prostě praskají, nebo třeba odfrézování vozovky pro opravu silnice či velká rekonstrukce celé ulice. V současné době si mnoho lidí myslí, že se tak děje nazdařbůh, ve skutečnosti jde o nesmírně komplikovaný proces.

Kdo to rozkopal?

Aby nedocházelo k tomu, že si kdokoliv libovolně v rámci Brna něco rozkope, Zastupitelstvo města Brna v roce 2009 odsouhlasilo znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně. Tato vyhláška byla aktualizována opět Zastupitelstvem města Brna v roce 2014. Vyhláška má asi 7 stran a její aktualizace 3 stránky. Pokud vás problematika zajímá, můžete si je přečíst. Jsou ke stažení zde:

▪ OZV č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně (https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/?cislo=2149&rok=2009&dokument=1)

▪ OZV č. 12/2014 kterou se mění OZV SMB č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně (https://www.brno.cz/sprava-mesta/dokumenty-mesta/vyhlasky-narizeni-a-opatreni-obecne-povahy/?cislo=2845&rok=2014&dokument=1)

Jen krátce vytáhnu z vyhlášky účel jejího vydání:

Tato obecně závazná vyhláška se vydává za účelem ochrany veřejného zájmu na zachování dobrých životních podmínek a pohody bydlení občanů, jejich bezpečnosti a zdraví, jakož i za účelem zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a v této souvislosti upravuje postup právnických a fyzických osob při přípravě a provádění výkopových prací na veřejných prostranstvích na území města Brna (dále jen „města“).“

Kdy to rozkopal?

Pro to, aby město mohlo koordinovat výkopové práce a předcházet komplikovaným situacím, ukládá, že stavebníci mají ohlásit svůj záměr záboru veřejného prostranství městu nejpozději do 30. 11. předcházejícího roku. Vlastníci technické infrastruktury musí překládat městu plánovaný výhled staveb na následující 4 roky.

Je potřeba se ale podívat na to, jak stavební činnost funguje v praxi. Všichni máme povědomí o složitosti stavebního zákona, ve kterém, aby se čert vyznal. V projektové dokumentaci pro každou stavbu se uvádí předpokládaná realizace stavby (je odvozená od předpokládané délky řízení, kterým se stavba povoluje), a tento termín se pošle na město. Díky složité legislativě, mnohdy kvůli nedostatku financí na realizaci stavby, nebo potřebě v projektu něco změnit, se plánované realizace záměrů stanovené v projektových dokumentacích nestíhají. A tak se plánovaný termín realizace nahlášený městu přesune (např. z 6/2017 přesune až na 2/2019). A co teď s tím?

I na tyto situace se pomýšlí. Město má nastavené, že změny se hlásí do následujících termínů 31. 1., 31. 5. příslušného roku.

Výše uvedené údaje si město vede v tzv. koordinačním harmonogramu, který vydává ke dni 1. 3. příslušného kalendářního roku na tento rok a střednědobý koordinační harmonogram na období 4 let.

Tyto harmonogramy zveřejňuje město na elektronické úřední desce, a pokud mám správné informace, promítají se i na webu https://www.doprava-brno.cz/. Mimo jiné ze seznamu harmonogramu také čerpají lidé provozující dopravní aplikaci WAZE.

Harmonogram aktualizuje město dle hlášených změn a doplnění vždy ke dni 1. 6. a 1. 9. Na podkladě sestaveného ročního harmonogramu a jeho aktualizací vydává město souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce. Je potřeba dodat, že město také může také některé stavby do harmonogramu nezařadit. Zde odkáži na vyhlášku, kde jsou jednotlivé případy vypsány. A vyhláška také upravuje, které stavby nemají ohlašovací povinnost; pro představu se jedná o havarijní stavy, nebo menší stavby typu umístění dopravních značek.

Harmonogram tak dává přehled staveb, které budou v rámci Brna realizovány v určitém období. V případě mnoha staveb je potřeba ještě vyběhat povolení na změnu dopravního značení (např. objízdné trasy apod.).

Kdo to hlídal?

Popisovaná evidence a aktualizace koordinace výkopových prací byla dříve svěřena tzv. „ÓTéeSce“ (Odboru technických sítí), která byla za vedení bývalého primátora Onderky zrušena a nahrazena Odborem investičním. Odbor investiční má tak na starosti jak vlastní investice města Brna, tak jejich koordinaci včetně koordinace výkopových prací ostatních subjektů. Jako takový pak de facto vládne nad tím, kde se co rozkope.

V textu jsem ještě zmínila povolování objízdných tras, které spadají pod Odbor dopravy – Oddělení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Je potřeba říci, že se jedná o výkon státní správy a politik nesmí do výkonu státní správy zasahovat. V současné době se však náměstek Hollan baví s kolegy o možné podpoře oddělení, a to častějším modelováním navrhovaných objízdných tras ve vztahu k plánovaným realizacím staveb) tak, aby měli úředníci podpůrné podklady pro rozhodování.

Závěrem bych dodala odkaz na web Kopeme za Brno, kde jsou pravidelně aktualizovány dlouhodobé uzavírky.

Hana Kašpaříková · · Štítky: , , ,