Po pěti dnech diskuzí o možnosti uzavřít v Brně koalici ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a SZ jsme dospěli k Dohodě, kterou v pátek podepsali lídři všech stran. Otevři článek a dozvíš se víc!

Všechny strany si uvědomují, že nazývat to rovnou koaliční smlouvou by bylo nezodpovědné, bylo na to přece jenom málo času, úplná koaliční smlouva bude podle této dohody podepsána do 30. října. Tato Dohoda o koaliční spolupráci je míněna jako společná vůle všech 4 stran uzavřít koalici a představuje základní směr, kterým chceme Brno vést. Budeme rádi, pokud nám do komentářů, na FB či ideálně na chcu@zitbrno.cz napíšete, co byste ještě vylepšili. Protože se bude jednat o společnou koaliční smlouvu, nemůžeme slíbit, že bude vše zohledněno, ale budeme se snažit.

Pro další a mnohem podrobnější záležitosti bude prostor v následném Programovém prohlášení Rady města, kde by už mělo být konkrétně, včetně termínů, napsáno, co přesně a kdy hodláme udělat. Na to je ale potřeba pár měsíců času, nejprve budeme muset v úřadě zjistit, v jakém je co stavu – není to tak, že by se za dosluhujícího vedení města nedělalo nic, na magistrátě se pracovalo, jen to všechno končilo v šuplících a nerealizovalo se. Až ty šuplíky otevřeme, možná budeme sami potěšeni, že nemusíme začínat od nuly.

Co se týče našeho zastoupení v Radě města, tak dle Dohody obsadíme post náměstka pro kulturu, sociální věci a zdravotnictví, což bude zastávat Matěj Hollan, a radního pro otevřenosti, což bude Pirát Jiří Ulip. Jsme s tímto zastoupením spokojeni, protože s tímto jsme do jednání vstupovali a v těchto oblastech budeme schopni odpracovat největší část našeho programu. Těšíme se na spolupráci a věříme, že se v co největším počtu do chodu Brna zapojíte. Sami to totiž rozhodně nezvládneme.

Text dohody níže a v PDF zde: DOHODA_o_koaliční_spolupráci.

DOHODA o koaliční spolupráci

mezi ANO 2011, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Stranou zelených

pro Zastupitelstvo města Brna

v období 2014 – 2018

Hnutí ANO 2011 (dále jen ANO) zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, lídrem kandidátní listiny ANO pro volby do Zastupitelstva města Brna

a

Hnutí Žít Brno s podporou Pirátů (dále jen Žít Brno) zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny Žít Brno s podporou Pirátů pro volby do Zastupitelstva města Brna

a

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (dále jen KDU-ČSL), zastoupená Ing. Klárou Liptákovou, lídryní kandidátní listiny KDU-ČSL pro volby do Zastupitelstva města Brna

a

Strana zelených (dále jen SZ), zastoupená Ing. Janou Drápalovou, lídryní kandidátní listiny SZ pro volby do Zastupitelstva města Brna

se dohodli, že spolu uzavřou dohodu o koaliční spolupráci (dále jen dohoda) na období 2014 – 2018.

PREAMBULE

ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a SZ se na základě voleb do Zastupitelstva města Brna (dále jen „ZMB“) uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014 dohodli na spolupráci výše uvedených stran. Na základě mandátů od občanů hodlají převzít plnou zodpovědnost za efektivní fungování městské samosprávy s cílem zajistit rozvoj města Brna v období 2014 – 2018.

Do 31. října 2014 vznikne finální text koaliční smlouvy, kterou podepíší všichni zvolení členové Zastupitelstva města Brna za koaliční strany (ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a SZ). Nejpozději do 4 měsíců od ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města Brna vznikne programové prohlášení Rady města Brna (dále jen „RMB“).

PŘEDMĚT DOHODY

Dohoda o koaliční spolupráci upravuje programové priority koalice, principy složení a obsazení Rady města Brna a dalších orgánů a principy vzájemné spolupráce smluvních stran.

PROGRAMOVÉ PRIORITY

Smluvní strany se dohodly v klíčových oblastech kompetencí města Brna na programových konkrétních věcných prioritách koaliční spolupráce.

 

           1) Transparentní řízení města

Zavedeme jasný a transparentní systém zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení. Prosadíme otevřený přístup při projednávání a schvalování strategických dokumentů a projektů města Brna.

Budeme zveřejňovat smlouvy na portálu Ministerstva vnitra České republiky v intencích zákona o registru smluv. Budeme používat veřejná elektronická výběrová řízení. Zpřístupníme informace (včetně zdrojových dat) podléhající zákonu o svobodném přístupu k informacím tak, aby byly dostupné široké veřejnosti i odborníkům ke strojovému zpracování.

Umožníme občanům komunikaci s úřady i ve svobodných formátech. Iniciujeme založení skupiny krajských měst, která by se věnovala možnosti nasazení svobodného softwaru v rámci svých informačních systémů.

Zprovozníme pro občany elektronický help desk (podněty, připomínky, stížnosti, dotazy) s garantovanou dobou odpovědi. Připravíme rozsahově omezené pilotní projekty na participativní rozpočty.

Zavedeme jmenovité hlasování v RMB i komisích RMB a výborech ZMB. Budeme zveřejňovat stenozáznam z jednání ZMB na internetu (obdobně jako Parlament ČR).

 

           2) Zodpovědná správa města

Vytvoříme funkční systém řízení městských firem a to zejména:

a. Jednotný systém controllingového řízení a výkonosti

b. Jednotný systém řízení finančních toků a úvěrové politiky

c. Jednotný systém centrálního nákupu služeb a klíčových komodit

Vyměníme politicky exponované osoby v představenstvech městských firem nebo firmách s účastí města a postupně počet politicky exponovaných osob v představenstvech snížíme na minimum. Vliv města jakovlastníka či společníkav městských firmách bude realizován prostřednictvím dozorčích rad se zvýšenými pravomocemi. V případě budoucí shody a prokázání výhodnosti, koalice odsouhlasí vytvoření právní struktury holdingového typu pro vybrané městské firmy.

Budeme nadále pracovat na snížení zadluženosti města.

V rozpočtu města vytvoříme prostor pro participaci veřejnosti na řešení specifických projektů (grantový systém).

Zajistíme včasnou projektovou připravenost pro zvýšení objemu čerpání fondů EU. Budeme iniciovat financování infrastrukturních projektů na bázi vícezdrojového financování včetně propojení veřejného sektoru s privátním.

 

           3) Kultura

Budeme hledat způsob financování Janáčkova kulturního centra. Dokončíme projekt alespoň do stádia stavebního povolení.

Zpracujeme dlouhodobou udržitelnou koncepci rozvoje kultury tak, aby za vynaložené finanční prostředky z městského rozpočtu bylo produkováno kvalitní umění a byla stabilizována finanční situace městských kulturních institucí. Navýšíme finanční prostředky pro nezřizovanou kulturní scénu ze stávajícího rozpočtu na kulturu a prověříme, zda současná výše rozpočtu kultury je schopna zajistit provozování kvalitního umění ve všech zřizovaných institucích.

 

           4) Doprava

Budeme usilovat o dokončení velkého městského okruhu. Vytvoříme síť záchytných parkovišť a parkovacích domů s inteligentním navigačním systémem. Ve spolupráci s městskými částmi zavedeme postupně systém rezidenčního a krátkodobého parkování. Podpoříme rozvoj sítě tramvajových a trolejbusových tratí. Zrealizujeme prodloužení tramvajové tratě do bohunického kampusu a na Kamechy. Zatraktivníme veřejnou dopravu a cyklodopravu s cílem zvýšit její konkurenceschopnost vůči automobilové dopravě. Efektivně zlevníme předplatní jízdenky Městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“). Doplníme spoje tam, kde je třeba. Budeme odstraňovat bariéry ve vozech i na zastávkách MHD. Vytvoříme reálný, bezpečný a funkční systém cyklodopravy v Brně. Umožníme bezpečné parkování kol.

Železniční uzel Brno

Naším cílem je funkční systém železniční dopravy s moderním nádražím. Budeme dbát na to, aby projekt přestavby železničního uzlu získal maximální finanční podporu z evropských fondů i veřejných rozpočtů. Zpřístupníme veřejnosti veškeré informace o projektu. Zahájíme seriózní odbornou diskuzi s účastí široké veřejnosti. Zahájíme změnu územního plánu, která umožní realizovat obě koncepční varianty projektu. Realizovaná může být jen taková varianta, která bude vycházet ze zpracované studie proveditelnosti při zohlednění všech dopravních návazností v brněnské metropolitní oblasti a minimalizující finanční dopady na rozpočet města, a která bude mít prokazatelnou podporu veřejnosti.

 

           5) Územní plán a životní prostředí

Budeme pracovat na vytvoření nového strategického a návazně územního (metropolitního) plánu jako klíčových dokumentů pro rozvoj města. Zřídíme útvar hlavního architekta jako respektovanou instituci v oblasti urbanismu.

Provedeme revizi Aktualizace územního plánu a stanoviska města Brna k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje. Na základě komunikace s městskými částmi zpřesníme definici celoměstského zájmu se zapojením městských částí do rozhodování o územním plánu a územním řízením.

Ve větší míře zapojíme občany do rozhodování o podobě strategického, územního, regulačních plánů a územních studií.

V oblasti životního prostředí vypracujeme akční plán pro zlepšení kvality ovzduší ve městě Brně a bezprostředně přistoupíme k preventivním opatřením.

Zvýšíme čistotu veřejných prostranství, zejména na přestupních uzlech a terminálech MHD. Budeme udržovat čisté a živé parky, jako přívětivá místa pro trávení volného času.

Změníme systém plateb za odpady tak, aby do něj byli zapojeni všichni, kdo v Brně skutečně bydlí. Budeme motivovat občany k třídění odpadu.

Budeme podporovat nové využití brownfieldů s cílem zatraktivnění nevyužitých ploch oproti výstavbě na zelené louce.

 

           6) Bezpečnost

Změníme priority městské policie tak, aby se zvýšil reálný počet příslušníků městské policie v terénu zajišťujících bezpečnost občanů. Navýšíme počty městských strážníků a zlepšíme jejich mzdové podmínky.

Jednoznačně odmítáme tvrdý hazard na území města Brna. Posílíme finanční prostředky do prevence kriminality a budeme řešit zejména příčiny – sociální vyloučenost, závislost na tvrdých drogách, alkoholu a hazardu, nucenou prostituci – a takovým lidem budeme v jejich těžkých podmínkách pomáhat a budeme je vracet zpátky do života.

 

           7) Bytová politika

Zavedeme centrální evidenci volných městských bytů na webových stránkách. Připravíme nová celoměstská pravidla pro privatizaci bytů po roce 2015. Dáme do pořádku evidenci majetku města. Zavedeme celoměstská pravidla pro přidělování sociálních bytů.

Budeme podporovat zvýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem na území města Brna.

 

           8) Rodina, školství a sociální oblast

Provedeme revizi všech kapacit v mateřských školách a zajistíme dostatek míst v mateřských a základních školách.

V městských organizacích vytvoříme poloviční úvazky pro lepší skloubení pracovních a rodičovských povinností.

Zřídíme senior taxi zlepšující seniorům dostupnost lékařské péče.

Rozšíříme počet míst pro krátkodobé a dlouhodobé pobyty seniorů. Maximálně podpoříme to, aby senioři setrvali co nejdelší čas ve svém přirozeném prostředí.

Budeme podporovat začlenění sociálně slabých a vyloučených osob zpět do společnosti.

Budeme podporovat inkluzivní vzdělávání.

 

           9) Zdravotnictví

Budeme garantovat dostupnou kvalitní a efektivní síť městských zdravotnických zařízení pro akutní i následnou péči. Zajistíme koncepční spolupráci s ostatními poskytovateli zdravotní péče ve městě Brně. Budeme prosazovat zdravý životní styl formou preventivních programů pro děti a dospělé za účelem podpory osobní odpovědnosti každého Brňana za vlastní zdraví.

 

           10) SMART city

Podpoříme intenzivnější spolupráci města s univerzitami, včetně projektu rozvoje univerzit a vědeckovýzkumných center. Zřídíme komisi pro zavedení chytrých technologií za účelem efektivní správy města. Připravíme program energetických renovací budov v majetku města. Město více zapojíme do celoevropských sítí měst.

 

           11) Sport a volný čas

Podpoříme rozvoj zón volného času, včetně výstavby dalších dětských hřišť a míst pro sportovní aktivity (cyklostezky, in-line, atd.).

Budeme podporovat otvírání školních sportovních areálů veřejnosti v době mimo školní výuku. Budeme podporovat rozvoj mládežnického sportu a partnerství mezi sportovními kluby a školami. Rozhodneme o umístění a způsobu financování nového fotbalového stadionu a multifunkční haly.

Zrevidujeme stávající pravidla rozdělování finančních prostředků v oblasti sportu a budeme dbát na jejich důsledném dodržování.

 

           12) Podpora podnikání

Budeme motivovat firmy, aby umísťovaly sídla svých firem na území města Brna. Nebudeme podporovat vznik dalších supermarketů a hypermarketů na úkor drobných živnostníků a podnikatelů, kteří jsou živým organismem města.

Budeme podporovat drobné podnikání prostřednictvím živnoparků a start-up zón na území brownfieldů ve městě Brně.

 

           13) BVV

Nepřipustíme ztrátu kontroly nad areálem BVV z důvodu strategického umístění ve městě, zrevidujeme zastupitele města v radě výstaviště a projednáme dlouhodobou strategii s německým partnerem, budeme se snažit o snížení zadlužení a budeme usilovat o širší otevření a využití areálu pro každodenní život obyvatel.

 

           14) Městské části

Prostřednictvím změny Statutu posílíme kompetence městských částí.

 

Plné znění programové části Koaliční smlouvy dopracují a podepíší koaliční strany nejpozději do 4 měsíců od ustavujícího zasedání ZMB.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A KOMPETENCE RADY MĚSTA BRNA

Primátora města Brna nominuje hnutí ANO.

Prvního náměstka nominuje KDU-ČSL – správa majetku a školství.

Druhého náměstka nominuje hnutí ANO – investice, Evropské fondy, doprava.

Třetího náměstka nominuje hnutí Žít Brno – kultura, oblast sociální a zdravotní.

Čtvrtého náměstka nominuje Strana zelených – územní plánování, životní prostředí.

Dále hnutí ANO bude mít 3 radní, KDU-ČSL 2 radní, Žít Brno 1 radního.

 

Výbory

Uvolněnou funkci předsedy finančního výboru nominuje KDU-ČSL.

Uvolněná funkce předsedy kontrolního výboru připadne opozici.

Do funkce předsedy výboru pro národnostní menšiny nominuje Žít Brno.

 

Komise

Každý klub ZMB má právo jmenovat maximálně jednoho člena a Rada města Brna schválí maximálně 3 odborníky pro každou komisi a zástupce sněmu starostů. Pokud některý klub nevyužije práva jmenování člena komise, může být tato komise doplněna o dalšího člena z řad odborné veřejnosti.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se zavazují, že budou po celé volební období respektovat dohodnutou politickou strukturu orgánů ZMB. Porušení závazků uvedených v této dohodě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této dohody, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání smluvních stran.

Všechny změny, doplňky nebo zrušení této dohody musí mít písemnou formu.

Tato dohoda o koaliční spolupráci byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci koaličních politických stran.

……………………………………      …………………………………………

Ing. Petr Vokřál                          Bc. Matěj Hollan

………………………………………..  …………………………………………

Ing. Klára Liptáková                      Ing. Jana Drápalová

 

Matěj Hollan · ·